Makalelerimiz - ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI DOĞRULTUSUNDA 2000 YILI BORCU İÇİN ŞİRKET ORTAĞINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI

 

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI  DOĞRULTUSUNDA 2000 YILI BORCU İÇİN ŞİRKET  ORTAĞINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI

 

Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

İzmir Barosu Avukatı

Bilindiği gibi, 6183 sayılı  AATUHK’nun 35. maddesi hükmünde  5766 sayılı  kanun ile düzenlemeler yapılmış olup (geçici md.1),  buna göre limited şirket  ortakları  hakkında  geçmiş yıllardan  gelen  borçlar da 6.6.2008 tarihinden  sonra  tahsil  edilmemiş  bulunan amme alacakları hakkında  5766 sayılı  yasa hükümleri  uygulanır hale gelmiştir. 

Madde hükmü aynen  şöyledir: “Bu  kanunla 6183 sayılı  AATUHK’nunda yapılan  değişiklikler  ve eklenen  hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği  tarih itibariyle tahsil  edilmemiş bulunan amme alacakları  hakkında da uygulanır”  bu  hüküm   Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için  Anayasa Mahkemesine başvurulmuş, neticede  Anayasa Mahkemesi  tarafından  verilen  28.4.2011 gün ve E:2009/39-K:2011/68 sayılı karar ile  5766 sayılı  yasa ile 6183 sayılı  AATUHK’nunda ve  bazı  kanunlarda değişiklik  yapılması  hakkındaki yasanın  geçici  1. maddesinin  Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal  kararının  sonuçsuz kalmaması için  kararın  resmi gazetede yayımlanacağı güne kadar   yürürlüğünün durdurulmasına  hükmedildiği, yürürlüğün durdurulmasına ilişkin kararın da  14.5.2011 gün ve  27934 sayılı  RG’de yayımlanarak  yürürlüğe girdiği  anlaşılmaktadır.

Bu durumda,  6183 sayılı  yasada yapılan  ve vergi borcundan  sorumlu  tutulan  şahıslar  hakkında  önceden  var olmayan  bir takım  yeni  sorumluluk yolları  ve yeni sorumluluk  kriterleri  getiren   değişikliklerin,  artık henüz tahsil edilmeyen   amme alacakları için de geriye   yürütülerek  söz konusu  alacakların  tahsiline ilişkin olarak  yapılacak işlemlere uygulanma olanağı  bulunmamaktadır.

Bu nedenle,  limited şirket ortakları hakkında  düzenlenerek  tebliğ edilen ödeme emirleri için   sorumlu  tutulduğu kamu  alacağının   ait olduğu dönemlerde  yürürlükte bulunan   6183 sayılı  AATUHK’nun  35. maddesi  uyarınca çözümlenmesi  gerekeceği izahtan varestedir.

Danıştay 9. Dairesinin  vermiş olduğu  11.4.2013 gün ve E:2011/2018-K:2013/3283 sayılı karar gereğince, bir mükellef  hakkında  limited şirket  ortağı olması nedeniyle   şirketten  13.10.2000 tarihinde hisse devri yapıp  ayrılmış olması karşısında  kendisine, 2000/4,6,8,9 dönemlerine  ilişkin vergi ziyaı cezalı KDV, gecikme faizi ve yargı  harcından  kaynaklandığının  anlaşılması  üzerine   düzenlenen  ödeme emri   iptal edilmiştir.   Düzenlenen  ödeme emri Anayasa Mahkemesi  kararı  ve Danıştay 9. Dairesinin  E:2011/2018-K:2013/3283 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Sonuç  itibariyle,  davacı şirket  ortağı  adına düzenlenen  ödeme emri iptal edilmiş, yerel  vergi mahkemesinin red kararı  isabetsiz görülmüş ve neticede  davacı  limited şirket ortağının  temyiz talebi uygun bulunarak  yerel  vergi mahkemesi kararı  bozulmuştur.   Gelinen  noktada Danıştay  şirket  ortağının  hangi vergilendirme dönemine ilişkin olarak  tahakkuk eden   vergi borcundan  şirket hakkında kanuni takip yolları  tüketilmek  koşulu ile bunların  ödenmemesinden de  yine aynı dönemde ortak olan kişinin  sadece ortak  olduğu dönemlerle mahtut olarak  sorumlu olacağına  karar  vermiştir. 

Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi